Fortuner

1.096.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

1.150.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.7

1.244.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.7

1.199.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  xăng

  2.7

1.096.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.4

1.354.000.000 đ

  tự động 6 cấp

  Dầu

  2.8